Regulacje sanitarne 2020


Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas koncertów w ramach Summer Jazz Festival Kraków w trackie epidemii COVID-19
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania w klubach i salach koncertowych w ramach Summer Jazz Festival Kraków, którego organizatorem jest Fundacja My Polish Heart, zwaną dalej Organizatorem Festiwalu, w trakcie epidemii COVID-19.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia znajdujących się w klubach i miejscach koncertów w ramach Summer Jazz Festival Kraków.
§2
Zakres regulaminu
Niniejszy regulamin swoim zakresem obejmuje:
1. Wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości biorących udział
w wydarzeniach w klubach i salach koncertowych w ramach Summer Jazz Festival Kraków oraz zasady bezpiecznego korzystania w miejscach gdzie odbywają się koncerty..
2. Wprowadza zasady bezpiecznej obsługi gości biorących udział w wydarzeniach festiwalowych wynikającej z reżimu sanitarnego.
§3
Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości biorących udział w wydarzeniu w klubach i salach koncertowych w ramach Summer Jazz Festival Kraków:
1. Przed wejściem do klubu bądź Sali koncertowej uczestnik wydarzenia zobowiązany jest:
1) do zachowania bezpiecznej odległości w kolejce do wejścia do klubu bądź sali koncertowej
min. 2 m;
2) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy każdym wejściu do klubu bądź sali koncertowej ;
3) do zasłonięcia nosa i ust przed wejściem do klubu bądź sali koncertowej;
4) stosowanie masek ochronnych, przyłbic, chust i itp. zapewnionych we własnym zakresie.
2. Goście przebywający na terenie klubu lub Sali koncertowej mają obowiązek stosowania się do komunikatów i zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony.
3. Obowiązku noszenia maseczki ani przyłbicy nie mają dzieci do 4 roku życia oraz osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności.
4. Przed wejściem do klubu bądź sali koncertowej wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy wejść do
budynku, korytarzy, kolejek do kas, toalet, wind itp.).
5. W klubie salach koncertowych goście zajmują miejsca zgodnie z oznaczeniem na bilecie (zabrania się przesiadania lub zajmowania miejsca wyłączonego z użytkowania).
6. Osoby zarażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora Festiwalu.
7. Każdy uczestnik wydarzenia realizowanego w ramach Summer Jazz Festival Kraków jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia potwierdzającego iż:
1) według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARSCOV-2;
2) nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) jeżeli wystąpią u niego objawy choroby COVID-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym Organizatora Festiwalu.
8. Oświadczenie o którym mowa w ust. 7 wyżej, składa się najpóźniej w wersji pisemnej przed wejściem do klubu lub Sali koncertowej. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w wydarzeniu. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora Festiwalu żadne roszczenia.
9. Uczestnicy wydarzenia mogą złożyć oświadczenie o stanie zdrowia za pomocą środków komunikacji przy rejestracji na dane wydarzenie.
10. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści oświadczenia o stanie zdrowia.
11. Liczba gości przebywających jednocześnie w klubach jak też salach koncertowych została zmniejszona do maksymalnie 50 % miejsc siedzących w każdej z sal koncertowych.
12. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy uczestnika, który:
1) uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
2) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Odwołania, w związku z powyższym dopuszcza się możliwość wniesienia do sali
13. Ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia się wirusa SARS-COV-2 na odzieży wierzchniej i bagażach działanie szatni zostaje zawieszone do odwołania. Odzież wierzchnia zabierana jest na salę, gdzie odbywa się koncert i odkładana na wolne miejsce obok miejsca wyznaczonego.
14. Opuszczanie sal koncertowych przez gości po wydarzeniu będzie koordynowane przez obsługę.
25. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
§4
Zapewnienie bezpiecznej obsługi gości wynikającej z reżimu sanitarnego
1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi gości stosowane są następujące działania:
1) preferowanym sposobem sprzedaży biletów jest system sprzedaż online;
2) do obsługi stacjonarnej sprzedaży biletów zostały wyznaczone osoby (w kolejkach obowiązuje zachowanie odległości 2 m od kolejnej osoby i obowiązek
zasłaniania ust i nosa);
3) od gości kupujących bilety w sposób tradycyjny w kasie przed koncertem, pobierane są dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, nr telefonu.
4) kontakty od uczestników wydarzenia pobierane są również przy zakupie biletów za pomocą sprzedaży on-line.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczona do klubu bądź Sali koncertowej lub poproszona o opuszczenie w trakcie trwania wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora Festiwalu żadne roszczenia.