Koncert finałowy – Tribute to Janusz Muniak

Finał 23. edycji festiwalu poświęcony będzie pamięci bliskiego nam saksofonisty Janusza Muniaka.

Koncert tradycyjnie odbędzie się na dziedzińcu Pałacu pod Baranami. Wystąpią:

Karen Edwards Trio
Karen Edwards – wokalistka, pianistka, kompozytorka amerykańskiego pochodzenia. Od dzieciństwa muzyka soul i gospel były jej główną inspiracją. Absolwentka uniwersytetu North Texas w klasie fortepianu, nagradzana „Grammy Award for Jazz Performance”.
Współpracowała z wieloma światowej sławy artystami takimi jak: David Bowie, Stevie Wonder, Peabo Bryson, Tonny Bennett, Pharoah Sanders czy Prince. Występowała w Nowym Jorku i Los Angeles w klubach i teatrach muzycznych, gdzie oprócz koncertów zagrała w kilku filmach muzycznych – również jako aktorka.
Koncerty Karen to wspaniałe przeżycie muzyczne, ale także znakomity „show”, artystka ma wielu w Polsce, także dzięki za sprawą występu z zespołem Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Koncert składał się z muzyki gospel oraz przebojów muzyki amerykańskiej z kręgu soul & jazz i popularnej.
Jazzową ścieżką wokalistka szła przez wiele lat z Jarkiem Śmietaną i jego zespołem.

Orchestra Dedicated – Groborz & Cronies
Orche­stra Dedi­ca­ted — Orkie­stra Oddana; nazwa ozna­cza różne idee odda­nia.
Pierw­sza to muzyczne odda­nie hołdu pamięci Janu­sza Muniaka, wiel­kiego Muzyka, a także przy­ja­ciela, men­tora i nauczy­ciela,
i jed­no­cze­śnie zobo­wią­za­nie zespołu wobec niego i innych Mistrzów, któ­rzy ode­szli z ziem­skiego domu.
Dru­gie odda­nie to odda­nie dla Muzyki. Od momentu pod­ję­cia decy­zji o wybo­rze drogi Jaz­zmana, z reguły całe jego życie oddane jest Muzyce. I trze­cie odda­nie; muzyka Orkiestry jest dedy­ko­wana publicz­no­ści, bez któ­rej to dru­gie odda­nie nie mia­łoby sensu.
Pod wzglę­dem sty­li­stycz­nym Orche­stra Dedi­ca­ted nie pozo­sta­wia wąt­pli­wo­ści — jest to śro­dek Jazzu z mocno zaak­cen­to­wa­nymi wpły­wami idoli lidera grupy Wojciecha Groborza — Dizzy Gil­le­spiego, The­lo­nio­usa Monka, Duke Ellingtona, Tada Dame­rona. Taneczny drive sek­cji ryt­micz­nej i mocne, aku­styczne, żywe brzmie­nie czte­rech instru­men­tów dętych two­rzą zna­ko­mitą orga­ni­za­cję muzyczną nie­zbyt czę­sto spo­ty­ka­nego typu w obec­nych cza­sach.

Gościem specjalnym wieczoru będzie amerykański perkusista Frank Parker.
Frank Parker pracuje jako pedagog gry na perkusji na Uniwersytecie Columbia College.Obecnie współpracuje z Michałem Urbaniakiem, Marcinem Pospieszalskim, Wojciechem Koniekiewiczem, Marcinem Lamchem, Maciejem Fortuną oraz Ryan’em Socash’em. Prowadzi również swój własny zespół – The Frank Parker Quartet. W 2009 r. Frank i trębacz Maciej Fortuna utworzyli projekt muzyczny Frank Parker & Maciej Fortuna. Zespół podróżuje po Europie i wykonuje autorską muzykę z płyty Jazz Inside. Frank jest także członkiem „The Maciej Fortuna Quartet”, który został nominowany do nagrody Fryderyka 2011
(Kat. Jazz / Debiut Fonograficzny Roku, Nagranie: Lost Keys). Przez kilka lat był członkiem kwartetu Kurta Ellinga, z którym występował na arenie międzynarodowej, zyskując nominację do nagrody Grammy za płytę Man In the Air (Człowiek w chmurach). Oprócz koncertowania Frank spędza wiele czasu komponując, aranżując i produkując autorską muzykę. Jego kompozycje zawierają elementy różnych stylów muzycznych takich jak: jazz, funk, dance, pop, afro, latin, dance czy elektroniki.

Bilety w cenie 80 zł: ticketmaster.pl, eventim.pl, InfoKraków ul.św. Jana 2, biuro festiwalu ul. Karmelicka 52/1 (-10%).

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Posted in Aktualności, Prasa and tagged , , , , , , , .