Akredytacje

Zasady przyznawania akredytacji prasowych na Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami

 • Akredytacje prasowe dzielą się na – akredytacje prasowe dla przedstawicieli prasy, radia, telewizji, portali internetowych itp. oraz akredytacje prasowe dla fotoreporterów. Prawa i obowiązki przynależną do obu tych typów akredytacji prasowej są zbieżne, z uwagą, że prawo do wykonywania fotografii w wyznaczonej strefie w bezpośrednim pobliżu sceny przynależy jedynie akredytowanym fotoreporterom.
 • Akredytacje prasowe są bezpłatne i imienne.
 • W celu uzyskania akredytacji niezbędne jest przesłanie do Organizatorów Letniego Festiwalu Jazzowego w Piwnicy Pod Baranami wypełnionego formularza akredytacyjnego, tylko i wyłącznie poprzez formularz akredytacyjny dostępny na stronie internetowej Festiwalu cracjazz.com.
 • Formularz akredytacyjny powinien być podpisany przez osobę starającą się o akredytację i naczelnego/przełożonego redakcji.
 • Poprawnie wypełnione i przesłane formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do 9 czerwca 2017 Informacja o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o akredytację zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu do 16 czerwca 2017.
 • Liczba akredytacji prasowych jest ograniczona, pierwszeństwo posiadają: media patronackie, media o większym zasięgu i nakładzie, media prezentujące większą intensywność działań w kontekście promowania i zapowiadania tegorocznej edycji Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami, media współpracujące przy promocji poprzednich edycji Festiwalu.
 • Organizatorzy Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami zastrzegają sobie prawo do określenia limitu akredytacji dla poszczególnych redakcji, agencji, firm i instytucji.

Zasady wykonywania fotografii przez akredytowane media na terenie Festiwalu

 1. Jedynie akredytacja fotograficzna uprawnia do wejścia fotoreporterów do wyznaczonych stref w bezpośrednim pobliżu sceny.
 2. Organizatorzy Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami wyznaczają ścisłe zasady fotografowania w strefach w bezpośrednim pobliżu sceny.

Wniosek Akredytacyjny na Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami


TakNie


TakNie

Regulamin ogólny korzystania z akredytacji prasowej na Letnim Festiwalu Jazzowym w Piwnicy pod Baranami

 1. Wydawanie akredytacji przez Organizatorów Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami rozpocznie się w dniu rozpoczęcia festiwalu (tj. 16.06.2017r.) i będzie kontynuowane w jego trakcie, wyłącznie w miejscach i godzinach określonych w komunikacie, który zostanie przesłany akredytowanym mediom drogą elektroniczną na adres podany w formularzu akredytacyjnym wraz z potwierdzeniem przyznania akredytacji.
 2. Dowód przyznanej akredytacji będzie miał formę imiennego, bezzwrotnego identyfikatora. Jego odbiór będzie możliwy jedynie po okazaniu się legitymacją prasową lub dowodem tożsamości. Prawo posługiwania się identyfikatorem przysługuje jedynie jego imiennemu właścicielowi.
 3. Nie ma możliwości wymiany zniszczonego identyfikatora na nowy. W przypadku zgubienia identyfikatora decyzję o wydaniu lub nie duplikatu każdorazowo podejmie Organizator. W przypadku kradzieży identyfikatora należy fakt ten zgłosić niezwłocznie do służb porządkowych festiwalu.
 4. Przedstawiciele akredytowanych mediów mają możliwość wstępu do wyznaczonych stref na Festiwalu, udostępnionych dla mediów z przeznaczaniem do wykonywania obowiązków dziennikarskich w ramach przyznanej akredytacji.
 5. Organizator Festiwalu nie odpowiada za zakwaterowanie akredytowanych mediów, ani nie finansuje ich pobytu i przejazdów. Nie ponosi też odpowiedzialności za straty majątkowe i osobiste poniesione przez akredytowane media podczas trwania Festiwalu.
 6. Przedstawiciele akredytowanych mediów zobowiązują się do przestrzegania wszelkich przepisów wynikających z wytycznych regulaminu imprez masowych i do stosowania się do wytycznych ochrony imprezy, policji, straży pożarnej itd.
 7. Posługiwanie się akredytacją w sposób niezgodny z prawem i powyższym regulaminem skutkuje natychmiastowym pozbawieniem akredytacji i brakiem możliwości dalszego korzystania z jej uprawnień.
 8. W kwestiach spornych, dotyczących powyższego regulaminu, ostateczną decyzję każdorazowo podejmują Organizatorzy Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami kierując się najlepiej pojętym i ogólnie przyjętym dobrem imprezy.
 9. Akredytowane media mają obowiązek przesłać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zakończenia Festiwalu, wszelkie materiały prasowe - w formie papierowej na adres Organizatora lub elektronicznej na adres biuro@cracjazz.com które powstały w czasie i w związku z festiwalem Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami. Nie skutkuje to przekazaniem praw autorskich majątkowych do wyżej wymienionych materiałów na rzecz Organizatora.